กำหนดพิธีรดน้ำศพ พระครูปัญญาวุฒิสุนทร ทปษ.เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ “พระครูปัญญาวุฒิสุนทร” (คุน ปญฺญาวุฑฺโฒ,พิชนารีอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗
ณ วัดแสงบูรพา ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
– เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
วันที่ ๑๖-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
– เวลา ๑๘.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
– เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

(เพิ่มเติม…)

อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์

แนะนำนิสิตเกี่ยวกับห้องสมุด มจร วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารที่ ๒ ของมจร วิทยาเขตสุรินทร์ ส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

อบรมนิสิตตามโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ ชั้นปีที่ ๔ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการวิชาการ แก่คณาจารย์นิสินักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งโครงการฯดังกล่าวได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริการวิชาการ พระครูสิริธรรมวรคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จึงได้จัดอบรมวิธีการใช้บริการ

(เพิ่มเติม…)

พระครูปริยัติกิจธำรง จอ.เมืองสุรินทร์ นำเงินมอบเพิ่มเติมสมทบสร้างหอสงฆ์อาพาธ ณ รพ.สุรินทร์

นำปัจจัยเพิ่มเติมส่งโรงพยาบาลสุรินทร์
ในโครงการสร้างหอสงฆ์อาพาธ
โดยมีท่าน ผอ.สมคิด สุริยเลิศ ผอ.รพ.สุรินทร์
มารับ ตามรายนามที่บริจาค ดังนี้
1. พระครูสาธิตบุญญาภรณ์ พร้อมอุบาสกอุบาสิกาวัดกลางรัตนบุรี 44,350 บาท
2. พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ รจอ.รัตนบุรี 20,000 บาท
3. คณะสงฆ์อำเภอบัวเชด 13,682 บาท

(เพิ่มเติม…)