อบรมนิสิตตามโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ ชั้นปีที่ ๔ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการวิชาการ แก่คณาจารย์นิสินักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งโครงการฯดังกล่าวได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริการวิชาการ พระครูสิริธรรมวรคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จึงได้จัดอบรมวิธีการใช้บริการ

วิชาการแก่คณาจารย์นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาหลักสูตรและการสอน เอกการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อ วันพุธที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. –๑๑.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์  ขอบคุณ อ.ปัญวลี ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้เวลาการอบรมฯ ในรายวิชาที่ท่านบรรยาย

Comments are closed.