อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์

แนะนำนิสิตเกี่ยวกับห้องสมุด มจร วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารที่ ๒ ของมจร วิทยาเขตสุรินทร์ ส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ดังนี้

  • งานทะเบียนและวัดผลนิสิต
  • งานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิการยืม/คืนหนังสือ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
  • งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  • ฯลฯ

Comments are closed.